Veraset ilamı –bir diğer adı ile mirasçılık belgesi-ölen kişinin mirasçılarını gösteren mahkeme kararıdır.

Mirasçılık belgesine ilişkin hüküm Türk Medeni Kanunun (TMK) 598 maddesinde

1-Mirasçılık Belgesi

Madde 598 - Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Mirasçıların ölen kişinin (Murisin) tüm menkul ve gayrimenkul malvarlıkları, hak ve alacakları bankalardaki mevduatı vs üzerinde hak iddia edebilmeleri için veraset belgesini ilgili makam ve mercilere ibraz etmeleri zorunludur.Bunun yanı sıra mirasçılardan herhangi birinin şartları oluştuğu takdirde ölen kişinin sosyal haklarından faydalanabilmesi ve ölüme sebebiyet veren kişiden tazminat talep edebilmeleri tarzında muris ile ilgili akla gelecek tüm başvurularda da veraset belgesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ölen kişinin mirasçılarından herhangi birinin;Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi ne bir dava dilekçesi ile başvurması veraset ilamının düzenlenmesi için yeterlidir.

Bu başvuru herhangi bir süreye bağlı değildir.Her zaman yapılabilir. Veraset ilamı için mahkemeye yapılan başvuruda hasım gösterilmez.Çekişmesiz yargı (nizasız kaza) olarak değerlendirilecek bir başvurudur.

Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi ölen kişinin vukuatlı aile nüfus tablosunu celp eder(Günümüz koşullarında UYAP üzerinden tedarik edilebilmektedir) Ve vukuatlı aile nüfus tablosunu göz önüne alarak mirasçıları ve mirasçıların miras paylarını belirler.Gerekirse tanık da dinler.

Uygulamada veraset ilamına ilişkin talepler Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi tarafından duruşma günü verilmek sureti ile veya evrak üzerinde yapılacak inceleme neticesinde karara bağlanabilmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki Mahkemece verilen ilam, kesinleşmiş hüküm niteliğinde değildir. Bu belgeye her zaman itiraz edilmesi mümkündür. Aksi sabit oluncaya kadar da geçerlidir.

Ölenin borçlar bıraktığı malvarlığından daha fazla ise mirasçıları (varisleri) isterse mirası reddedebilirler. Mirasçıların tamamı mirası reddederse yani kalan malvarlığı ve borçları kabul etmezlerse bu mallar devlete kalır.Mirası yasal süresi içinde reddetmeyen mirasçı ölen kişinin (murisin) borçlarından da sorumludur.

Murisin sağlığında yaptığı ölüme bağlı tasarrufların iptali için mirasçıların dava açması mümkündür.

Hibe olarak belirlenen işlemlerde mirasçılar 1 ( Bir ) yıllık süre içinde tenkis talebinde bulanabilirler.

Uygulamada; murisin sağlığında -diğer mirasçıların miras haklarını zarara uğratmak maksadı ile- malvarlığının bir kısmını mirasçılarından birine satış yapmak sureti ile devir ve temlik etmesine sıkça rastlanmaktadır.Bu durumda işlemin muvazaalı olduğundan bahisle iptal davası açılması mümkündür.Süreye tabii olmadığı gibi tanık dinlenmesi de dahil her türlü delille ispatı mümkündür..Ancak bu konular çok daha detaylı olarak ele alınması gereken konulardır.

Veraset ilamı başvurusu çoğu zaman basit bir işlemdir.Ve genelde kısa süre de neticelenmektedir.Bu nedenle uygulamada veraset ilamına ilişkin talepler vekil aracılığı ile veya şahısların bizzat başvurusu ile yapılabilmektedir.

Buro olarak prensibimiz olmamakla birlikte veraset başvurusunun niteliği itibari ile dilekçe örneğini yayınlamakta bir sakınca görmedik."Bu yazının tüm hakları Dabakoğlu Hukuk Bürosuna aittir.Ve bu yazı www.sdabakoglu.av.tr adresinde yayınlanmıştır."
Yukarıdaki ibare eklenmek şartı ile yazarın izni alınmaksızın Fikir ve Sanat  Eserleri Kanuna uygun alıntı yapılabilir.